Cirka 20 000 elnätsstationer

Totalt omfattar den australiensiska elnätsmarknaden cirka 20 000 nätstationer där flertalet är otillgängligt placerade.

Jonas Lindholm, vd för Gomeros lokala partner KingHill, ser efter några års samarbete hur lyckade pilotinstallationer nu är på väg att ge Gomero ett bredare genomslag i Australien.

– Liksom i Tyskland står Australien inför stora investeringar i elnätet. Samtidigt är det en konservativ marknad där förändringar oftast tar tid. Det krävs flera installationer och proof of concept innan man kan räkna med större volymer och ett kommersiellt genombrott. Därför känns det väldigt bra att vi nu kommit till en punkt där flera kunder gett SIPP tekniskt godkännande.

– I slutet av 2021 räknar vi också med att ha slutfört pilotinstallationer hos tre elnätsdistributörer i Melbourne. Dessutom har vi sedan tidigare fått tekniskt godkännande och genomfört flera lyckade pilotinstallationer hos SA Power, elnätsdistributören i delstaten South Australia. SA Power är Gomeros hittills största kund i Australien. Elnätsdistributören har varit i gång längst med tekniken och fortsätter att investera i nya SIPP-enheter för femte året i rad. Mot den bakgrunden ser utvecklingen för Gomero och SIPP mycket ljus ut i Australien.

Gomeros etableringsstrategi fungerar även i Australien

Liksom i andra sammanhang kan nytänkande och innovativa lösningar som ligger i framkant ibland innebära en utmaning när nya marknader ska bearbetas. Gomero arbetar därför utifrån en väl genomtänkt strategi som förenklat bygger på tre inledande steg.

– Det första vi gör är att säkerställa att vi har de tekniska godkännanden som krävs på den aktuella marknaden. Det är sällan några problem men behöver ändå göras. Därefter genomför vi pilotinstallationer med större bolag som ligger i framkant och blir bra referenser på hur SIPP fungerar i den lokala miljön. När det är gjort kan vi gå vidare och teckna ramavtal som möjliggör en mer storskalig etablering av SIPP, kommenterar Jan-Eric Nilsson, vd för Gomero Group.

– Att etablera en ny lösning på en ny marknad innebar inledningsvis att kunderna inte riktigt visste hur de skulle testa och upphandla SIPP. Förenklat kan man säga att vi var lite före vår tid. Med lyckade installationer och nöjda kunder har vi nu kommit över det hindret i Australien. Vi har också visat nätbolagen i Australien att Gomero och SIPP har den uthållighet som krävs för att arbeta med dem långsiktigt. Det handlar om att vara en pålitlig kugge i en infrastruktur som byggs och moderniseras för att fungera i flera decennier. Vi fick också ett viktigt kvitto på intresset för SIPP när vi mitt under pågående Covid-lockdown fick i gång ett första pilottest med ett av de delstatliga transmissionsnäten. Under samma period kunde vi även inleda ett första pilottest med en av de elektrifierade järnvägsoperatörerna i Australien, fortsätter Jonas Lindholm.

Intressant fas med stor potential att växla upp

Australien har hittills legat ett steg efter Europa och Norden när det gäller att använda uppkopplad teknik på nät- och transformatorstationer. Samtidigt är det ett land som ligger i framkant när det gäller mobilnät. Miljöfrågan har också kommit allt högre upp på agendan i Australien. Det skapar i sin tur förutsättningar och incitament att arbeta med ett mer effektivt och hållbart underhåll.

– Sammantaget är Australien en väldigt intressant marknad som nu börjar växa för oss och där det ännu inte finns en stark konkurrens och prispress. Vår satsning i Australien bekräftar också att Gomeros modell för att etablera SIPP på nya marknader fungerar. Med lokal närvaro, tekniska godkännanden och lyckade pilotinstallationer skapar vi förutsättningar att nå ett bredare kommersiellt genombrott. Det blir också tydligt att vi arbetar på en utpräglat global marknad där det skiljer förhållandevis lite mellan en nätstation i Adelaide och en i Abisko, kommenterar Jan-Eric Nilsson.

Kort fakta om Australiens elnät

I dag omfattar Australiens elnät 5 delstatliga transmissionsnätbolag med över 40 000 kilometer elledningar samt 13 distributionsnätbolag med över 850 000 kilometer elledningar. Sammanlagt finns det cirka 20 000 nätstationer.