Inledning

Syftet med den här Personuppgiftspolicyn är att ge information om Gomero Nordic ABs behandling av Personuppgifter. Med Personuppgift avses en uppgift som är hänförlig till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Gomero Nordic AB (556551-2422) är formellt personuppgiftsansvarig för behandling av dina Personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att Personuppgifter behandlas på rätt sätt och att dina rättigheter tas tillvara. Vi hanterar alltid Personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR och annan gällande personuppgiftslagstiftning.

Ändamål

Vi kan komma att behandla dina Personuppgifter för bl.a. följande ändamål:

 • Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster och produkter
 • Utveckla och förbättra våra tjänster och produkter
 • Tillhandahålla och förbättra service till våra kunder
 • Marknadsföring via t.ex. brev, telefon, sms och e-post
 • Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster och produkter
 • Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer och för att kunna tillvarata våra intressen

 

Kategorier av Personuppgifter

Vi kan komma att behandla bl.a. följande typer av Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer
 • Personliga uppgifter såsom ålder, födelsedatum, kön, fotografier, ljudinspelningar
 • Yrkesrelaterade uppgifter såsom anställningsuppgift, arbetsbeskrivning, titel, avdelning, användarnamn och inloggningsuppgifter
 • Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger

 

Insamling av Personuppgifter

Gomero Nordic AB håller register över företagets kunder och användare, som har registrerat sig hos, handlat med eller ingått avtal med oss.

Vi kan komma att samla in, använda och lagra Personuppgifter som du lämnar till oss, bl.a. på följande sätt:

 • Genom dina kontakter med oss, t.ex. när du är i kontakt med vår kundservice, när du ringer eller skickar SMS till oss, söker anställning hos oss eller besöker oss.
 • Genom att du använder någon av våra tjänster eller produkter.
 • Genom att vi inhämtar uppgifter från andra externa källor t.ex. personregister eller vid kreditupplysning.
 • Genom att du besöker vår hemsida, t.ex. genom cookies.
 • Genom att du anmäler dig till våra nyhetsbrev och andra utskick eller deltar i våra företagsevent.
 • Genom att du svarar på enkäter, deltar i undersökningar, tester eller utvärderingar.

 

Lagring av Personuppgifter

Som huvudregel sparar vi dina kunduppgifter för de ändamål vi angett ovan så länge som du eller det företag du arbetar på är kund hos oss och i upp till 12 månader därefter. Vi kan även komma att spara dina uppgifter längre för vissa ändamål, t.ex. i följande fall.

 • För fakturerings-, betalnings eller bokföringsändamål sparar vi uppgifter i upp till 7 år efter det att underlaget skapades eller så länge som bokföringsskyldighet föreligger i övrigt.
 • För att kunna analysera hur du använder våra tjänster och produkter och för att skräddarsy erbjudanden sparar vi dina uppgifter så länge vi har ett giltigt samtycke och som längst i 12 månader efter det att dina uppgifter samlades in.
 • För att kunna tillhandahålla och förbättra vår service sparar vi uppgifter i 12 månader efter det att aktuellt avtalsförhållande upphört. Eventuellt inspelade samtal och chattkommunikation sparas i högst 90 dagar.
 • Om en eventuell tvist är att förvänta eller pågår behåller vi dina uppgifter så länge det behövs för att utreda krav eller i övrigt tillvarata våra intressen.
 • För att fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighets beslut, begäran, riktlinjer eller liknande sparar vi kunduppgifter och trafikuppgifter så länge som följer av tillämpliga bestämmelser.

Tiden som vi sparar dina Personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. Vi sparar aldrig uppgifter längre än vi behöver för aktuella ändamål.

Personuppgifter kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre anses nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller annan laglig grund.

 

Laglig grund för behandling av Personuppgifter

För att få behandla Personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. Gomero behandlar Personuppgifter på följande grunder:

 • då behandlingen av Personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har ingått med dig:
 • då behandlingen av Personuppgifter är nödvändig för att uppfylla legala krav:
 • då vi har ett berättigat intresse av att behandla Personuppgifterna; eller
 • då du lämnat ditt samtycke till behandlingen av Personuppgifterna.

 

Säkerhet

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att alla Personuppgifter skall hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer hos oss som behöver Personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter kommer att ha tillgång till dem.

Vi säljer inte Personuppgifter vidare till andra företag. Gomero kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om det krävs för att förmedla en tjänst eller produkt. Personuppgifter lämnas ut till myndigheter endast där så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Som utgångspunkt behandlas dina Personuppgifter inom EU/EES. För det fall vi måste överföra dina Personuppgifter till länder utanför EU/EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina Personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att säkerställa att mottagaren skyddar uppgifterna i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning eller inhämta samtycke från dig.

 

Rättigheter som registrerad

Alla användare har rätt att

 • återkalla samtycke,
 • begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter och
 • begära ett registerutdrag.

Detta gör du enklast genom att e-posta info@testing.awcohousing.com

Gomero kan ha rätt att neka din begäran om radering när det finns lagliga skyldigheter och/eller rättigheter som hindrar oss från att omedelbart radera någon Personuppgift. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, tryckfrihetsförordning eller konsumenträttslagstiftning.

Personuppgifter sparas under pågående användarrelation eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det och upphör inte om tjänsten inte nyttjas.

Du bör vara medveten om att konsekvenserna av att du inte godtar att vi får behandla dina Personuppgifter kan innebära begränsningar i din användning av vår hemsida, att vi inte kan svara på dina frågor och önskemål om information eller skicka material, uppdateringar, nyhetsbrev, inbjudningar till de evenemang som anordnas av oss och/eller våra samarbetspartners.

 

Ändringar i Integritetspolicyn

Gomero förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy utan att i förväg meddela dig. Du hittar dock alltid den senaste versionen på vår hemsida.

Datumangivelse för publicering av policyn visas överst i detta dokument.

 

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på info@testing.awcohousing.com eller via brev på adress:

Gomero Nordic AB

Kämpegatan 16

411 04 Göteborg

eller via telefon (vxl) 031-80 95 50

 

Ansvarig tillsynsmyndighet

Om du anser att vi behandlar dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du framföra dina klagomål hos en tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som utövar tillsyn över hur vi som företag tillämpar dataskyddslagstiftningen.