Innovativa lösningar inom energi och hållbarhet

Gomero valdes tidigare i år ut som ett av företagen som får delta i ”Business Accelerator Programme South East Asia” (BAPSEA). Acceleratorprogrammet vänder sig till små och medelstora företag med innovativa lösningar inom energi och hållbarhet.

– Programmets inledande analys bekräftar bilden av Singapore som en mycket intressant marknad för Gomero. När makrofaktorer läggs samman med en kartläggning av marknaden och intervjuer med intressenter och potentiella kunder ser vi att Gomero har ett erbjudande som i många avseenden matchar Singapores och de lokala aktörernas behov, kommenterar Jasper Spencer, ansvarig för internationell försäljning och affärsutveckling på Gomero.

Singapore satsar på att öka effektiviteten och hållbarheten inom energiförsörjningen

En nyckelfaktor som bidragit till Gomeros beslut att rikta blicken mot Singapore är just marknadspotentialen. Singapore har sex kraftproduktionsföretag samt en transmissions- och distributionsnätoperatör (SP PowerGrid). Dessutom har Singapore ett elektrifierat järnvägsnät och omfattande datacenter, alla med transformatorstationer.

– I diskussionerna som förts under den första delen av etableringsprocessen har SP PowerGrid lyft fram att hållbarhet och digitalisering utgör en central del i deras verksamhet för att förbättra underhållet av elnätet och möta nuvarande och framtida krav. För att öka elnätets tillförlitlighet har SP PowerGrid redan börjat investera i teknologi för realtidsövervakning av sina över 12 000 transformatorstationer, fortsätter Jasper Spencer.

Bakom Gomeros etableringsplan finns en väl beprövad och strukturerad metod för att utvärdera och prioritera nya marknader. Den här satsningen och medverkan i BAPSEA ligger därför i linje med Gomeros övergripande mål att bidra till ett mer effektivt underhåll och mer hållbara elnät.

– Vi är fortfarande i ett tidigt skede men ser redan goda möjligheter att bli en del av Singapores satsning på att öka effektiviteten och hållbarheten inom energiförsörjningen, avslutar Jasper Spencer.

Ett modernt underhåll gör stor skillnad

Gomeros SIPP™ Hub ger elnätbolagen möjlighet till distans- och realtidsövervakning av kritiska komponenter på transformatorstationer. Det stöttar kunderna i övergången från det traditionella, schemalagda underhållet till ett tillståndsbaserat och mer prediktivt underhållsarbete. Genom att samla in och analysera stora mängder data får elnätbolagen tillförlitliga beslutsunderlag som bland annat resulterar i minskade underhållskostnader, lägre CO2-utsläpp genom färre platsbesök och en förlängd livslängd på sina tillgångar.

Om Gomero

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som erbjuder innovativa lösningar till kunder inom energisektorn för långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med Gomeros uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en ökad grad av automatisering.

Gomeros SaaS-baserade processtöd, IoT och en ökad digitalisering gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter – exempelvis på transformatorstationer och ställverk. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Det skapar också bättre förutsättningar för en ökad elektrifiering och ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Lede Energi, Fingrid, Deutsche Bahn och SA Power Network.