Fördelar med Midel 7131

Brandsäkerhet

Midel 7131 har en högre flampunkt än mineralolja, vilket gör det mindre benäget att fatta eld. Det är därmed ett säkrare alternativ för användning hos applikationer där det finns risk för brand, såsom för kraftverk och transformatorstationer.

Resultatet är att behovet av brandskydd i form av spillväggar eller komplexa underjordstankar minskar eller helt försvinner. Den här typen av utrustning är i allmänhet dyr och kräver både ytterligare utrymme och resurser för att installeras. Utöver detta reduceras det totala fotavtrycket och storleken på en transformatorstation med flera transformatorer avsevärt eftersom distansen mellan transformatorerna kan minskas.

 

Förbättrad prestanda

Eftersom transformatorstationer är kritisk infrastruktur kan avbrott ha en betydande inverkan på kraftöverföring och distribution. Midel 7131 har en högre värmeledningsförmåga än mineralolja, vilket innebär att den kan avleda värme mer effektivt. Detta kan bidra till att förbättra prestanda och tillförlitlighet hos elektrisk utrustning på transformatorstationer.

Förbättrad utrustningsprestanda leder till ökad produktivitet och färre dyra driftstopp. Utöver detta krävs mindre volym och därmed kan storleken på transformatorn och dess oljefångstgrop minskas.

 

Utrustningens livslängd förlängs

Midel 7131 har utmärkta elektriska isoleringsegenskaper, vilket kan bidra till att minska risken för elektriska haverier och fel på utrustningen. Egenskaperna kan därför bidra till att förlänga livslängden på elektrisk utrustning och minska behovet av underhåll och reparationer.

 

Miljömässig hållbarhet

Midel 7131 är biologiskt nedbrytbar, vilket innebär att den är mindre skadlig för miljön vid spill eller läckage. Mineralolja är däremot giftig för miljön och utsläpp leder till kostsamma avgifter och saneringsinsatser.

Gomero hjälper till att minimera miljöpåverkan och skapa spårbarhet

Även om Midel 7131 är mindre skadlig för miljön än mineraolja är det, som med alla substanser, fortfarande viktigt att hantera och göra av med den på rätt sätt för att undvika eventuella negativa effekter på miljön.

Gomeros mätcell har en mycket hög noggrannhet och är validerad av tredje part för dess förmåga att detektera både mineralbaserad olja och estervätskor ner till 1PPM. Det innebär att oavsett vilken typ av transformatorvätska som används har Gomeros kontrollutrustning förmågan att upptäcka och förhindra spill och läckage och skydda miljön från industriutsläpp. Detta säkerställer långsiktig spårbarhet, transparens och regelefterlevnad.