Digitaliserade processer som ska bidra till den gröna omställningen

Liksom i övriga Europa pågår det en omfattande energiomställning i Tyskland. Det innebär att nya transformatorstationer byggs och att de befintliga behöver moderniseras. Samtidigt pågår det en utveckling där antalet anställda som kan underhålla nya och befintliga anläggningar minskar. Det skapar ett tydligt intresse och en efterfrågan på tjänster och lösningar som kan bidra till en ökad automatisering och digitalisering.

– Utöver intresset för en ökad automatisering och digitalisering ser vi hur hållbarhet nu är en högprioriterad fråga som allt fler måste ställa om sin verksamhet efter. Det gäller inte minst elnätsbranschen som tidigare präglats av ett till stora delar analogt underhållsarbete. Nu sker en tydlig förändring där branschen moderniseras och inför digitaliserade processer som ska bidra till den gröna omställningen. Det gynnar sammantaget Gomeros position på den tyska marknaden. Sen mottas nya lösningar ofta med en viss försiktighet i Tyskland där man bland annat lägger stor vikt vid IT-säkerhet. Det är därför som vi arbetat med fokus på valideringsprojekt hos stora och kända företag inom järnväg och eldistribution. När de projekten nu resulterat i ramavtal och större utrullningar är nästa steg att kunna använda dem som referenser, säger Michael Cornelius, försäljningschef på Karberg & Hennemann, Gomeros partner och återförsäljare på den tyska marknaden.

SIPP möter höga krav på IT-säkerhet och flexibilitet

När samhället elektrifieras måste fler transformatorstationer byggas och befintliga uppgraderas. Allt fler energibolag ser de många fördelarna med kontrollutrustningen SIPP som en robust och användarvänlig lösning som är enkel att integrera i verksamheten. Lägg därtill att SIPP lever upp till kundernas krav på informationssäkerhet och klassificering i en uppkopplad miljö. Det är särskilt viktigt i en bransch som just nu digitaliserar en så kritisk samhällsfunktion som elnäten.

– Ett mer effektivt och förutsägbart underhåll och hållbarhet är huvudtrender i Västeuropa. Även om vi kommit i gång väl och tecknat avtal med flera kunder har den största utmaningen varit Tyskland som en långsam och konservativ marknad. Men även här sker nu ett skifte med nya prioriteringar som gör att jag ser en snabbare process i dialogen med både befintliga och nya kunder, fortsätter Michael Cornelius.

– Sammantaget ser framtiden väldigt ljus ut. Trenden mot mer automatiserade lösningar, begränsade personalresurser och kraven på noggrannhet och dokumentation gynnar tveklöst en aktör som Gomero. I Tyskland där certifieringar ofta är ett skallkrav vid upphandlingar finns det flera exempel där SIPP är den enda godkända lösningen på marknaden, avslutar Michael Cornelius.

Om Gomero

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som erbjuder innovativa lösningar till kunder inom energisektorn för långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med Gomeros uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en ökad grad av automatisering.

Gomeros SaaS-baserade processtöd, IoT och en ökad digitalisering gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter – exempelvis på transformatorstationer och ställverk. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Det skapar också bättre förutsättningar för en ökad elektrifiering och ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Lede Energi, Fingrid, Deutsche Bahn och SA Power Network.