Bästa möjliga teknik

Visst har alla en lösning för sin egen verksamhet men det räcker inte. Teknikutvecklingen har ofta gått snabbare än den egna organisationens förmåga att ta till sig och använda bästa möjliga teknik.

För att räknas som bästa möjliga teknik måste den samtidigt vara kommersiellt tillgänglig och inte bara förekomma på experimentstadiet. Bästa möjliga teknik är också utgångspunkten för att bedöma frågan om vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ska krävas.

– Underhåll av transformatorstationer är inget undantag när det gäller användningen av bästa möjliga teknik. Det är vår vardag och vi ser ofta exempel på hur eftersatta lösningarna är vad gäller den teknik som används. För att säkra transformatorstationer från oljeläckage och uppfylla kraven på dokumentation, noggrannhet i mätning samt funktionsgaranti på oljefångstgropen håller det inte att köra på i gamla hjulspår eller använda provisoriska lösningar, kommenterar Jan-Åke Hedin, försäljningsansvarig på Gomero.

Egenkontroll och kunskapskrav måste upp på dagordningen

För energibolag ställs krav att fortlöpande genomföra egenkontroller och ta till sig den kunskap som krävs för att kunna uppfylla miljöbalkens lagar (motverka eller förebygga risken för olägenheter eller skada på människa och miljö).

– Kunskapskravet innebär också att företaget måste hålla sig underrättat om hur de åtgärder man gör för att förebygga olägenheter påverkar miljön. Det betyder att man måste utvärdera de lösningar som används, exempelvis hur en sugbil eller ett nedgrävt filter påverkar miljön? Miljöbalken infördes av en anledning och är en viktig del om vi ska skapa ett långsiktigt hållbart samhälle där vi hushållar med resurserna, oavsett om det gäller material eller miljö. Göteborg Energi är ett bra exempel på företag som varit tidigt ute och arbetar för att så långt det går använda bästa möjliga teknik, fortsätter Jan-Åke Hedin.

– Vi ser det som en möjlighet att utvecklas och gärna utmana gamla sanningar. Det behöver för den skull inte vara så komplicerat. Vi tar hellre egna initiativ till att använda den bästa tillgängliga tekniken än att slå oss till ro med de befintliga lösningar vi använder, kommenterar Björn Larsson, planeringsingenjör på Göteborg Energi.

– Fler energibolag behöver också beakta den så kallade försiktighetsprincipen som även den ryms i miljöbalken och berör frågan om bästa möjliga teknik. Den innebär att försiktighetsmått ska vidtas redan om det antas att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Finns det risk, då gäller helt enkelt försiktighetsprincipen för dig som verksamhetsutövare, avslutar Jan-Åke Hedin.

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Många bestämmelser som ingick i tidigare miljölagstiftning har fått en vidare tillämpning i och med miljöbalken. (Källa: Naturvårdsverket)