Ordern är den enskilt största som hittills gjorts inom ramavtalet

Beställningen görs inom det tidigare tecknade ramavtalet med Deutsche Bahn Energie. Ordern är den enskilt största som hittills gjorts inom ramavtalet och är värd cirka 2 MSEK.

SIPP är en kontrollutrustning för prediktivt underhåll på transformatorstationer. SIPP systemövervakas dygnet runt året om. Kontrollutrustningen har digitalt processtöd för installation och prediktivt underhåll via webinterface och app, inklusive interface för integration mot kundens affärs- och underhållssystem.

De SIPP som nu beställts ska vara i drift under första halvåret 2022.

SIPP kan göra omfattande datamängder till en värdefull tillgång

– Vi ser nu hur ramavtalet med Deutsche Bahn Energie ger utdelning på en stor och mycket viktig marknad. Ordern bekräftar åter att vår strategi för internationell tillväxt fungerar väl. Med den här utvecklingen kan Tyskland ganska snart komma att bli vår enskilt största marknad, kommenterar Jan-Eric Nilsson, VD på Gomero.

I takt med att samhället elektrifieras ökar behovet av prediktivt underhåll. SIPP kontrollutrustning kan mot den bakgrunden göra att underhållet av elnät och infrastruktur kan effektiviseras och genomföras på ett sätt som främjar driftsäkerhet och hållbarhet.

– SIPP kan göra omfattande datamängder till en värdefull tillgång som förenklar och effektiviserar våra kunders vardag samtidigt som det minskar riskerna för driftstörningar.
I Tyskland är kraven på data- och driftsäkerhet i en uppkopplad miljö särskilt höga. Därför är det mycket tillfredsställande att vi nu etablerar oss på den marknaden med order från stora och krävande företag, avslutar Jan-Eric Nilsson.

Kort om Gomero

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som erbjuder innovativa lösningar till kunder inom energisektorn för långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med Gomeros uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en ökad grad av automatisering.

Gomeros SaaS-baserade processtöd, IoT och en ökad digitalisering gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter – exempelvis på transformatorstationer och ställverk. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Det skapar också bättre förutsättningar för en ökad elektrifiering och ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Skagerak Energi, Fingrid och Deutsche Bahn.

Gomero Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av tre helägda dotterbolag, Gomero Nordic AB, Kunnigunda på Holmen AB och Gomero Pty. Ltd.

Kort om SIPP

SIPP kontrollutrustning är en uppkopplad utrustning för detektion av oljeläckage från transformatorn, kontroll av att oljefångstgropen är tät samt att säkerställa att transformatoroljan alltid ryms i oljefångstgropen vid ett eventuellt haveri. SIPP systemövervakas dygnet runt året om. SIPP har digitalt processtöd för installation och prediktivt underhåll via webinterface och app inklusive interface för integration mot kundens affärs- och underhållssystem.

SIPP är marknadsledande i Sverige och hjälper över hundra elnätsägare i nio länder att kontrollera och säkerställa att ingen kylolja från transformatorn kommer ut i naturen.