Funktionssäkerhet och Prediktivt Underhåll på Avacons Transformatorstationer

Avacon Netz GmbH, ett dotterbolag till E.ON och ett av de största regionala energiförsörjnings-företagen i Tyskland har sedan år 2021 använt Gomeros kontrollutrustning SIPP. Resultatet är tydligt och har bland annat inneburit ökad funktionssäkerhet och möjlighet att arbeta med ett mer prediktivt underhållsarbete vid Avacons transformatorstationer.

Utvecklingen i Tyskland drivs som i många andra länder av behovet att modernisera en infrastruktur som till större delen byggdes på 50-, 60- och 70-talet. Till detta kommer nya hårdare lagkrav och behovet att digitalisera och effektivisera underhållsarbetet.  

SIPP ansluts till fler och fler enheter

Avacon har i dag totalt över 935 transformatorgropar och räknar på sikt med att mer än hälften av dessa kommer att funktionssäkras och dräneras med hjälp av SIPP Node. Införandet innebär också bättre kontroll när insamlingen av data ger underlag för snabbare och bättre beslut.

– Det är viktigt för oss att ha en partner som Gomero. Deras SIPP har de tekniska godkännanden som krävs samtidigt som företaget har kapacitet och kompetens att vidareutveckla och anpassa systemet efter olika behov. SIPP Node ger oss också den nödvändiga friheten att använda våra medarbetare för komplexa uppgifter som inte kan automatiseras. Genom att använda SIPP Node får vi också en högre och mer konsekvent noggrannhet i provtagningen vilket stärker miljöskyddet ytterligare. Grundkravet kvarstår att godkännandemyndigheterna samtycker till användningen. Det är i sin tur avhängigt det juridiska ramverket och gällande gränsvärden, kommenterar Heiko Kreye, projektledare på Avacon. 

Ökad digitalisering en viktig framgångsfaktor

En ökad digitalisering är en viktig komponent när det gäller att möta utmaningarna med att konvertera de tyska elnäten för energiomställningen och samtidigt matcha kraven på hållbarhet. Ett av Avacons övergripande mål är att alltid skydda miljön och så långt det går spara resurser. Rent vatten är en ändlig resurs och måste hanteras därefter.

– Gomero och SIPP Node är en betydelsefull del i det arbetet. Nu kan vi exempelvis få digitala rapporter skräddarsydda efter våra behov. Information om vattenmängden som pumpas och dess kvalitet är hela tiden enkelt tillgänglig för myndigheter eller interna utvärderingar. Lägg där till att arbetsmoment och processer som tidigare krävt manuellt arbete i högre grad kan automatiseras och frigöra viktiga resurser. Våra förslag på vidareutveckling tas också med på ett konstruktivt sätt, säger Heiko Kreye.  

Mer positiv inställning till molntjänster

De senaste åren har den tyska marknaden fått en betydligt mer positiv inställning till den typen av molntjänster som Gomero tillhandahåller och som analyserar data från SIPP. Många produktbolag tittar idag på möjligheten att skapa IoT-plattformar som samlar in data från mängder av uppkopplade enheter och hitta en abonnemangsbaserad affärsmodell. Till skillnad från dessa har Gomero redan gått igenom den processen och har i dag en fungerande och väl etablerad affär.

– I Tyskland behövs godkännande från institutet för byggteknik (DiBt) för att använda den här typen av utrustning. SIPP Node uppfyller de högt ställda kraven och kan därför användas av oss utan att det krävs ytterligare godkännanden. För att vi ska få full utväxling på systemet ser vi samtidigt att arbetet med att integrera SIPP med transformatorstationernas övriga IT-infrastruktur behöver fortsätta.

– Arbetet med att implementera SIPP Node har underlättats av att Gomeros lokala partner Karberg & Hennemann är mycket duktiga på att planera och koordinera installations- och servicearbetet tillsammans med Gomero. De verkar ofta utan att synas och har genomgående ett mycket kundorienterat arbetssätt. I kombination med en hög teknisk kompetens och ett uttalat hållbarhetsfokus bidrar det till ett framgångsrikt samarbete, avslutar Heiko Kreye. 

Kort om Avacon

Avacons leveransområde sträcker sig från Nordsjökusten till södra Hessen och omfattar stora delar av Niedersachsen och Sachsen-Anhalt. Företaget ansvarar för ett elnät som är cirka  
6 460 mil långt och omfattar cirka 440 transformatorstationer med en till fyra transformatorer på varje station.