Särskilt viktigt i en bransch där cyberhoten hela tiden är närvarande

Digitaliserade underhållsprocesser skapar generellt sett stor nytta för bolag inom energisektorn. Samtidigt ställer det arbetet höga krav på en säker informationshantering. Gomeros arbete med att hantera information på ett säkert sätt har därför haft en mycket hög prioritet sedan företaget först började erbjuda uppkopplade enheter och tjänster. Förberedelserna inför ISO 27001-certifieringen har samtidigt intensifierats under det senaste året. Stor vikt har lagts vid att genomlysa, lyfta och implementera bolagets processer avseende informationssäkerhet i det befintliga ledningssystemet. Gomero har i över tio år varit certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och har lång erfarenhet av att bedriva en processtyrd verksamhet.

– Energimarknaden har stort fokus på att utveckla morgondagens smartare distributionssystem med innovativa lösningar. Gomeros uppkopplade system för övervakning och analys spelar i det sammanhanget en viktig roll. Certifieringen är därför ett viktigt steg närmare fler kommersiella leveranser men också ett bevis på att Gomero lever upp till marknadens högt ställda krav på informationssäkerhet och klassificering i en uppkopplad miljö. Det är särskilt viktigt i en bransch där cyberhoten hela tiden är närvarande, säger Jan-Eric Nilsson, VD på Gomero.

"Det framgår tydligt att organisationens sätt att arbeta speglas i ledningssystemet"

– Mitt omdöme är att implementationen av ISO 27001:2013 är väl genomförd. Det framgår tydligt att organisationens sätt att arbeta speglas i ledningssystemet, dessutom har Gomero en intressant struktur med ISO-ambassadörer och ISO-råd. Sammantaget är detta ett mycket väl implementerat ISO 27001-system. Att vid en nycertifiering godkännas helt utan avvikelser är dessutom mycket ovanligt, säger Berndt Roslund, revisor på Intertek.

– Energimarknaden står inför omfattande investeringar och Gomero är en möjliggörare i arbetet mot ett smartare elnät. Våra system och tjänster kan spela en mycket viktig roll och bidra till att kunderna kan påbörja digitaliseringen av underhållsarbetet på ställverk och transformatorstationer. Med den senaste certifieringen får vi ytterligare ett kvitto på att Gomero möter kundernas högt ställda krav på informationssäkerhet och väl strukturerade processer, kommenterar Malin Giselsson, säkerhetsansvarig på Gomero.

Kort om Gomero

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som hjälper kunder inom energisektorn till en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en hög grad av automatisering. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Skagerak Energi, Fingrid och Deutsche Bahn.

Gomero Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av två helägda dotterbolag,

Gomero Nordic AB och Gomero Australia Pty. Ltd.

Kort om Intertek

I över 130 år har företag runt om i världen vänt sig till Intertek för att minimera risker, säkra kvalitet, förbättra hållbarheten och öka säkerheten i sina produkter, processer, system och leverantörskedjor. Intertek är ackrediterade att testa att elektriska produkter är säkra, miljötåliga och energieffektiva och att certifiera affärsprocesser för bättre motståndskraft mot cyberattacker, informationsstöld, miljö- och arbetsmiljörisker, kvalitetsproblem och korruption. Dessutom gör Intertek varje år över 60 000 leverantörsrevisioner världen över för att säkerställa att uppförandekoder och hållbarhetsmål följs upp genom hela leverantörsledet. 

Med över 46 000 medarbetare och 1000 laboratorier och kontor i över 100 länder är Intertek en av de största aktörerna i branschen. Vi levererar kvalitetssäkring dygnet runt, sju dagar i veckan, alltid med kunden i fokus.